วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ม.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริมนมสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น (กองการศึกษา) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(คอนกรีตผสมเสร็จ) จำนวน 6 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-7808 มุกดาหาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ TOYOTA ทะเบียน บง 576 มุกดาหาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง