วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ค. 2566
จ้างเหมาอาหารกลางวันประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยของนักเรยนระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียนประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำเย็น (ห้องกู้ชีพ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ(กองสาธารณสุข) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง