วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโพนสวาง ประจำเดือนเมษายน 2567 จำนวน 18 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียนประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านดงเย็น ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุข) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างเหมาทำป้ายอักษรพาสวูดพร้อมติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง1105 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ออกซิเจน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง