วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการสอนเตรียมความพรอมสู่ความเป็นเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการหนูนอยใส่ใจสุขภาพ(ต้านโควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
จ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ที่เข้ารับการกักตัวรูปแบบ Home Quarantine หลังจากได้ค้นพบการระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่ตำบลดงเย็น จำนวน 18 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง(ฮองลึก) - ห้วยช้างมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดอนสวรรค์ - วังยาว,นาฮองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาทอง - นาหนองแคน,นาไกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนสวรรค์ - หลังวัดโนนสวรรค์ประชาเจริญสุข,หนองแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสามขัว - พื้นที่การเกษตรนาหม่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านคำบง - หนองผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาจาน - ห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง