วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างเหมารถตู้เพื่อใช้ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านพักพนักงานเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างเหมารถตู้เพื่อใช้ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้าง เหมารถตู้ เพื่อใช้ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างเหมารถตู้ ๑ คัน เพื่อใช้ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างเหมารถตู้ เพื่อใช้ในโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้าง เหมารถตู้ เพื่อใช้ในโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการวันวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง