วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน ไม้ยางพาราขาเหล็ก จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ล้อเลื่อน) จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 ข้างวัดศรีทองธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 - ซอยข้างโรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible 1 เฟส ขนาด 0.5 HP ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมเสริมศักยภาพเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียนประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง