วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มี.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถหกล้อ หมายเลขทะเบียน 80-4310 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อใช้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการสอนเสริม้พิ่มผลสัมฤทธิ์(ติว O-NET) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุข) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนสวาง-ร.ร.บ้านโพนสวาง,นาหนอง หมู่ที่ 6 บ้านโพนสวาง ตำบลดงเย็น กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคา
4  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนสวาง-ชลประทานโพนสวาง หมู่ที่ 14 บ้านโพนสวาง ตำบลดงเย็น กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ
4  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการสอนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง