วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กง 5083 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible 1 เฟส ขนาด 0.5 แรง ครบชุด) ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible 1 เฟส ขนาด 1.5 แรง) ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านสามขัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible 1 เฟส ขนาด 1 แรง) ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านสามขัว (คุ้มบ้านโนน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 1 เฟส ขนาด 3 แรงม้า) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ 6 บ้านโพนสวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ รถกระเช้า ทะเบียน 80-6061 มห) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล (ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง