วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพัดลมโคจรติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 10 เครื่อง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมปลูกผักออแกนิค จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง