วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible 1 เฟส ขนาด 1 แรง) ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 6 บ้านโพนสวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
จ้างเหมาอาหารกลางวันปรจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible 1 เฟส ขนาด 1 แรง) ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 6 บ้านโพนสวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง