วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ธ.ค. 2566
ซื้อสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุข) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร (กองสาธารณสุข) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุข) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุข) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แก้ไขน้ำท่วมขังกลางคุ้มหนองมันปลา) บ้านคำบง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง