วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2566
ซื้อ รายงานขอซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
ซื้อของที่ระลึก โครงการทัศนะศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการสึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี งบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง