วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มี.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านสามขัว ม.4 - ห้วยปลาขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมหอถังเหล็กประปา(แบบแชมเปญ) บ้านสามขัว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 เชื่อมกับบ้านโนนสุขเกษม หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 (พื้นที่หนองอ้อ - บ้านโพนสวาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งลำห้วยท้ายฝายน้ำล้น มข.2527 กั้นลำห้วยทรายตอนกลาง บ้านนาจาน ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคนประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเลฺ็กบ้านโคกขามเลียนประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโคกตะแบง ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง