วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน สายบ้านโนนสวรรค์ ม.11 - ห้วยถ้ำเต่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกขามเลียน ม.7 - คุ้มทางออกคำพนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาทอง ม.12 (ห้วยบ้าน) - นาโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง ม.5 - ร่องน้ำภูอังคะฮาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านหนองแคน ม.2 (หนองไฮ) - ห้วยคำแฮด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาทอง หมู่ที่ 12 (ผู้ช่วยนก) - นาโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินสายบ้านดอนสวรรค์ ม.10 - หนองเซียงนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง