วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 4 รายการ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ซื้อครุุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 1 เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านภูทอง หมู่ที่ 13 - พื้นที่การเกษตรภูทอง (ข้ามร่องน้ำจากภูเขา 2 จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านสามขัว - ฮองสามขัว บ้านสามขัว หมู่ที่ 4 (ข้ามฮองสามขัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 - ห้วยคำแฮด (ข้ามห้วยคำแฮด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 กั้นลำห้วยถ้ำเต่า (ตอนล่าง) บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 กั้นลำห้วยลิงโตน (ตอนกลาง) บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านพักพนักงานเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 - ภายในบ้านดงเย็นและซอยจันทรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง