วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านคำบง หมู่ที่ 9 - ข้างวัดป่าสิงห์คีรีวรรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาทอง หมู่ที่ 12 - หนองผำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 - ห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสามขัว หมู่ที่ 4 - ข้างวัดป่าทรงธรรมบ้านสามขัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงหน้ากองทุนหมู่บ้าน)บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง