วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) จำนวน 12 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
จ้างเหมารถไปศึกษาดูงาน โครงการทัศนะศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
จ้างโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโพนสวาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 17 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง