วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำหนองขามเลียนสาธารณประโยชน์ บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านโพนสวาง ม.6 เชื่อมห้วยลิงโตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ท่อ คสล.(แก้ไขน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน ข้าง ร้านทรัพย์ทวีคูณ) บ้านสามขัว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ท่อ คสล.(แก้ไขน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน ข้าง วัดศรีสะอาด) บ้านสามขัว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ท่อ คสล.(แก้ไขน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน ข้าง ศพด.บ้านโคกตะแบง) บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ท่อ คสล.(แก้ไขน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน ข้างโรงเรียนบ้านดงเย็น) บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโดยปราศจากแอลกอฮอโครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียนปนะจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง