วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการ สปสช.(กิจกรรมเฝ้าระวังการควบคุมป้องกันโรคโควิด ๑๙ (COVID ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างเหมาตกแต่งภูมิทัศน์โครงการความปลอดภัยทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายโครงการความปลอดภัยทางถนน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวินล (โครงการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสแกนเนอร์สำหรับสำนักงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 1 เฟส ประปาหมู่ที่ 3 บ้านป่งโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน (โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและศึกษาดูงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง