วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 - ห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น (ปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาจาน หมู่ที่ 8 - ห้วยบ้านข้างห้วยคำแฮด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง