วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุข) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กฐมวัย(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กง 5083 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible 1 เฟส ขนาด 0.5 แรง ครบชุด) ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible 1 เฟส ขนาด 1.5 แรง) ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านสามขัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible 1 เฟส ขนาด 1 แรง) ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านสามขัว (คุ้มบ้านโนน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 1 เฟส ขนาด 3 แรงม้า) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ 6 บ้านโพนสวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ รถกระเช้า ทะเบียน 80-6061 มห) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง