วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบ 5 ชั้น จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโพนสวาง ประจำเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง