วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 1 เฟส ขนาด 3 แรง 2 สาย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง1105 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง