วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศาลาประชาคมบ้านภูทอง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง1105 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุข) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะเเบง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะเเบง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อถ้วยรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง