วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดอนสวรค์ หมู่ที่ 10 - หนองอีเฒ่า (นามูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาทอง หมู่ที่ 12 - คำแหวนอ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนสุขเกษม หมู่ที่ 15 - คำกระรอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมูที่ 5 - นาโสก (เหล่าตาสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมูที่ 5 - หนองไฮ (เหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 - ปากตกฮองป่ง(ห้วยบ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดอนสวรค์ หมู่ที่ 10 - นาคำไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กง 5083 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง