วันที่
ชื่อเรื่อง
17  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) รถบรรทุกน้ำ บง 1630 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด โคกขามเลียน หมู่ที่ 7 ตำบลดงเย็น เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
ซื้อเข็มฉีดยา ไซริ่ง ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7 (งานซ่อมแซมระบบสูบน้ำและงานสายไฟฟ้าภายในแพเหล็กเชื่อมหม้อแปลง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้ ทะเบียน นข 478 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง