วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่มประมาณราคากลาง (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกตะแบง (คุ้มบ้านโนน) - วัดศรีทองธรรม หมู่ที่ 5 ตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดิ่มโครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการแข่งขันกีฒาสีภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อเหรียญรางวัล/รางวัลโครงการแข่งขันกีฬาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อว้อยลำโพงฮอร์น เพื่อซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกายชุดดุริยางค์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง