วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโพนสวาง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโคกตะแบง ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์งานบ้านงานครัวโครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านคำบง(บ่อหนองมันปลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านป่งโพน หมู่ที่ 3 - ห้วยซัน (บริเวณห้วยตาไก้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านป่งโพน หมู่ที่ 3 - ฝายคึกฤทธิ์ (บริเวณห้วยหินแตก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 - หนองแต้ (ช่วงนานายเคน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง