วันที่
ชื่อเรื่อง
28  เม.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโพนสวาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 20 วันทำการ 1-15 พ.ค.66 เด็ก 19 คน 16-31 พ.ค.66 เด็ก 22 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้าง เหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กบ้านป่งโพน เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียนประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยากำจัดยุงลาย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำสีส้ม ทะเบียน 80-4623 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง