วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านหนองแคน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ 2565(โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำสีแดง หมายเลขทะเบียน บง 1630 มห จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่มประมาณราคากลาง (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกตะแบง (คุ้มบ้านโนน) - วัดศรีทองธรรม หมู่ที่ 5 ตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดิ่มโครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง