วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องน้ำเย็นโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุข) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการแหล่งเรียนรู้ครุภัณฑ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ TOYOTA หมายเลขทะเบียน บจ 8914 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-46-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านดงเย็น ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียนประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโคกตะแบง ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโพนสวาง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง