วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประปา จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประปา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการจัดซื้อวัสดุ-สำนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพงานแผนและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำชลประทานห้วยตอกผึ้ง บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านหนองแคน - นาฮองคำแฮด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านสามขัว - นาหม่องตะวันออก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านสามขัว - ดานปลาขาวตะวันตก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านโคกขามเลียน - คำพนา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง