วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Mutifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อซื้อครุภัณฑ์ชั้นวางอเนกประสงค์แบบ 9 ช่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถตู้ ทะเบียน นข 478 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง