วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน ไม้ยางพาราขาเหล็ก จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ล้อเลื่อน) จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 ข้างวัดศรีทองธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 - ซอยข้างโรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง