วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 บ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 บ้านโนนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้านภูทอง หมู่ที่ 13 บ้านภูทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านป่งโพน หมู่ที่ 3 (คุ้มรุ่งแสงทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก(ทดแทนท่อระบายน้ำ) ถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 - นาฮองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก(ทดแทนท่อระบายน้ำ) ถนนลูกรังสายบ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14 - พื้นที่การเกษตรป่งเปือย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7 บ้านโคกขามเลียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 บ้านโคกตะแบง ตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านดงเย็นและบ้านนาทอง หมู่ที่ 1และหมู่ที่ 12 บ้านดงเย็นและบ้านนาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง