วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาทำวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมทัศนศึกษา พาเรียนรู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศโครงการจัดการเรียนรู้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมทัศนศึกษา พาเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ TOYOTA นข 621 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ TOYOTA บจ 8914 มห. (กองช่าง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง