วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาจาน หมู๋ที่ 8 - ห้วยตาหล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 - คำทิดดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 - หนองสามควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7 - หัวหนองคึ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 (สวนหวายผู้ใหญ่ประจวบ) - หนองสระสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14 - นาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 - คำหมากยาง (ใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 - คำหมากยาง (เหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 - ห้วยคำป่าหลาย (ใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 - ห้วยช้างมัน (นานายทัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง