วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานการเลือกตั้ง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือจูเนียร์ ลูกเสือ-เนตรนารีสำรองและสามัญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโคกตะแบง ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบ 5 ชั้น จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง