วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถบรรทุกน้ำ เลขทะเบียน 80-4623 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานระดับ 3-6 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องปั่้นไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้ไม้บานเปิด 2 ชั้น ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 7 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ TOYOTA ทะเบียน บง 576 มุกดาหาร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง