วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะพับหน้าเหล็ก ขนาด 75x150x75 ซม.จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยใหญ่ - คุ้มสวนยางบ้านภูทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านนาทอง หมู่ที่ 12 (ข้าง สภ.ดงเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 (เรียบถนน ทช.3016 มห.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมฝายคันดินห้วยสีเสียด บ้านป่งโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2565
จ้างเหมาอาหารกลางวันประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร (กองสาธารณุสข) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง