วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องขยายเสียงหอกระจายข่าวบ้านป่งโพน หมู่ที่ 3) กองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถสามล้อเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศวิชาการ(กิจกรรมค่ายวิชาการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ(กิจกรรมค่ายวิชาการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยของนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุ โครงการฝึกอบรมเสริมศักยภาพเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Unit School) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพภาวะผู้สูงอายุเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง