วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโคกตะแบง ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโพนสวาง ประจำเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
ซื้ออาหารเสริมนมสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการประชุมเชิงปฎิบัตการจัดทำแผนชุมชนในการสร้างเสริมคุณภาพป้องกันโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อเหรียญรางวัล/ของรางวัล โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อถ้วยรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง