วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านโคกตะแบง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการวิจัยและวัดผล(กิจกรรมจัดซื้อเอกสารธุรการชั้นเรียนปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการรสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านโพนสวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมคลองระบายน้ำระบบท่อ คสล.ภายในหมู่บ้านดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ (กู้ชีพ) นข 621 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง