วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการวันสุนทรภู่-วันภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 - หลังวัดโสภาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงกลางหมู่บ้าน) บ้านภูทอง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านคำบง หมู่ที่ 9 (คุ้มหนองมันปลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านคำบง หมู่ที่ 9 - ห้วยคำบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 - หน้าวัดป่ารุ่งโรจน์วนาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง