วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2566
จ้าง เหมารถตู้ เพื่อใช้ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างเหมารถตู้ ๑ คัน เพื่อใช้ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างเหมารถตู้ เพื่อใช้ในโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้าง เหมารถตู้ เพื่อใช้ในโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการวันวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 4 รายการ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ซื้อครุุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 1 เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านภูทอง หมู่ที่ 13 - พื้นที่การเกษตรภูทอง (ข้ามร่องน้ำจากภูเขา 2 จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง