วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโพนสวาง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโคกตะแบง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ ทะเบียน บง 576 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองการศึกษา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง