วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บง 576 มุกดาหาร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องสำนักปลัดและห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
จ้างเหมารถตู้ เพื่อใช้ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศพด.บ้านโพนสวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง