วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 - หนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible 1 เฟส ขนาด 1.5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะรับแขกไม้) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดพนักงานทำความสะอาด,พนักงานขนขยะ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะ) จำนวน 3 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(คอนกรีตผสมเสร็จ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ซื้ออุปกรณ์กีฬา โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ซื้อถ้วยรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง