วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
เหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาอาหารกลางวันประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬาที่ร่วมโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
ซื้อของรางวัลการแข่งขันกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้อน้ำยาเคมีสำหรับเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
ซื้อสารเคมี (ทรายเคมี) กำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการ ๒ ภาษาพาเพลิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง