วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน(ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุโนรู) สายบ้านนาจาน ม.8(วัดป่าเมฬุวัน) - ห้วยคำแฮด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน(ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุโนรู) สายบ้านป่งโพน ม.3 - นาห้วยตาไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์/อุปกรณ์การแข่งขันกีฬา (โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเเคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการสอนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์(ติว RT NT และ O-NET) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง