วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร(กองสาธารณสุข) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อเวชภัณฑ์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน สายบ้านโนนสวรรค์ ม.11 - ห้วยถ้ำเต่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง