วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (หน้ากากอนมัย แอลกอฮอล์เจลล้างมือ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ TOYOTA ทะเบียน บจ 8914 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-0005 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(รถยนต์ TOYOTA บค 1376 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-41-0001 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร (กองสาธารณสุข) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) กองสาธารณสุข จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ปรอทวัดไข้) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (กบไฟฟ้าแบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง