วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2567
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร(กองสาธารณสุข) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุข) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
ซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ๓-๕ ปี)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) จำนวน 6 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง