วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2567
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ท่อ คสล.แก้ไขน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน(ซอยกลางไปหลักบ้าน) บ้านนาทอง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน สายบ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 - กุดอีบาร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน สายบ้านสามขัว หมู่ที่ 4 - หนองคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน สายบ้านสามขัว หมู่ที่ 4 - เหนือโคกโอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7 (หนองผือ) - ห้วยหินลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14 (ชลประทาน) - ห้วยลิงโตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านสามขัว หมู่ที่ 4 - ห้วยลิงโตน(ดานปลาขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
จ้างเหมารถตู้ เพื่อใช้ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ สำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านโคกตะแบง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์งานงานงานครัว(เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง