วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
ซื้อหนังสื่อเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสำรวจสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร (กองช่าง) เพื่อสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านโคกขามเลียน - หน้าบ้านนายบุญมี ดีดวงพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านโนนสวรรค์ - หน้าบ้านนายทองย้อย จงใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาบริเวณศาลาประชาธิปไตยบ้านสามขัว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุบ้านคำบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบเมรุบ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6,14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มสำราญนิเวศ - ประตูโขงวัดศรีสะอาด บ้านดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง