วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยการสำรวจภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินสายบ้านนาจาน - ทางเชื่อมห้วยทราย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกขามเลียน (ช่วงโคกอีด่อน) - โพนสวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านนาทอง - นาหนองแคน หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินสายบ้านสามขัว - ปลายฮองสามขัว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองสาธารณสุข) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง