วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กบ้านดงเย็น ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบาหารกลางวัน ศพด.บ้านโพนสวาง ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าวัดบ้านนาทอง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้านคำบง หมู่ที่ 9 บ้านคำบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7 บ้านโคกขามเลียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 บ้านดอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 บ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 บ้านโนนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้านภูทอง หมู่ที่ 13 บ้านภูทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านป่งโพน หมู่ที่ 3 (คุ้มรุ่งแสงทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง