วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียนประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองการศึกษาและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโพนสวาง ประจำเดือนตุลาคม 2566 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างเหมาอาหารกลางวันประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10(ข้างโรงเรียนบ้านสามขัว) - นาหนองยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยของนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง