วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2565
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการการจัดการเรยนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือจูเนียร์-ลูกเสือสำรอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการจัการเรยนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือจูเนียร์ ลูกเสือสำรอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุข) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองสาธารณสุข) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible 1 เฟส ขนาด 1.5 HP + อุปกรณ์ (USA) ประปาหมู่ 11 บ้านโนนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( ประปา) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง