วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านโพนสวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านโคกตะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุข) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุข) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านคำบง หมู่ที่ 9(หลังวัด) - ห้าแยกบ้านป่งโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาจาน หมู่ที่ 8 - กุดเดื่อ(สะพานนาจานร่วมใจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง