วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการจัดซื้อวัสดุ-สำนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการหนูน้อยใส่ใจสุขภาพ(ต้านโควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโพนสวาง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้าง เหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโป่งโพน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒน์นาเด็กเล็กบ้านดงเย็น ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง